یال چیست؟

چقدر از یال میدانید؟

یال همان"ال" یا زائو ترسان است یا شیطان؟

یادم میاد کوچکتر که بودم میگفتند-البته پیرزن و پیرمردهای اون دوره و زمونه-زنی که تازه زایمان کرده نباید ناپرهیزی کند و خصوصا اوایل غروب بیرون از خونه نره و از بچه اش به هیچ عنوان فاصله نگیره،چون ممکنه یال بیاد سراغش و یکی از اونا یعنی یا خودش یا بچه اش را ناکار کنه.!!!

و این گفته نه فقط در باور من کم سن و سال بلکه در باور خیلیها این یک حقیقت محض بود.اونروزها حتی جرا نداشتیم در این مورد کنجکاوی هم بکنیم،چرا که می ترسیم طعمه یال بشویم.

و خوب یادم میاد وقتی زنی وضع حمل میکرد اگر بعد چند روز خودش یا نوزادش به هر دلیلی حالشون بد میشد، قبل از اینکه سراغ پزشک یا حتی طبیب محلی بروند سراغ کسی می رفتند که- به باور خیلی از مردم شهر بهره یا نشانه ای از یال داشت- جهت برقراری ارتباط با یال می رفتند.حتی همه می گفتند اینها قدرت خارق العاده ای در دفع یال دارند.اونروزها خیلی کنجکاوی- فضولی- میکردم که بدانم این آقایان چه کاری انجام میدهند،ولی خوشبختانه یا متاسفانه هیچ وقت یال سراغ هیچکوم از فامیلمون نیومد که مجبور بشویم خانه این آقایان دخیل یال ببندیم.هرچند میگفتن مرحوم پدربزرگم با اجنه در ارتباط است ولی ما که در زمان حیاتش چیزی ندیدیم.

اما بعد از سالها در حالیکه باور وجود یال برای خیلی از افراد خصوصا نسل امروز کمرنگ شده است،ایمان دارم که نمیتوان بطور کلی وجود یال را منکر شد.راستش یادم میاید میگفتند که هیچ کس نباید آب گرم یا حتی ولرم را از ارتفاع به زمین یا بروی سبزه بریزد چون ممکن است...،یادم می آید می گفتند یال هنگامی که بدن کسی وارد شد تا دل و جگر او را نکند و با خود نبرد دست از سرش بر نمیدارد،یادم می آید می گفتند یکی از این بندگان خدائی که بقول خودشان بهره یال داشت چاقوئی از یال به نشان داشتن بهره ارتباط با یال بهمراه داشت حتی می گفتند برادر وی نیز "پل"-پل به معنی یکدسته موی بافته شده است- یال دارد و راستش یکبار این "پل " را بواسطه پسر یکی از همین افراد دیدم که قطر هر تار مویش به اندازه قطرسیم موس کامپیوتر بود.وقتی پرسیدم بابایت اینها را از کجا گیر آورده است؟ در جواب گفت : مرحوم پدر بزرگم سالها قبل توی باغی چشمش به زنی با موهای بلند می افتد که در حال شستن چیزی بوده است و پشتش نیز سمت او بوده است، چون پدربزرگم آدم نترسی بوده است گمان میبرد  پریست و قصد داشته است از او حاجتی بخواهد اما جلوتر که میرود می بیند یال است و در حال تمیز کردن خون دل و قلو است،ناگهان سمت زن یورش میبرد و موهایش را  را در غافلگیری یال میگیرد تا غیب نشود. و چون یال راه فراری نداشته است پدربزرگم چاقویش را برمیدارد و با همان چاقو "پل " او را میکند و بعنوان نشان جهت برقراری ارتباط برمیدارد و از یال قول میگیرد هیچگاه این یال سراغ هیچکدام از فامیل و یا حتی نسل او نرود.

نمیدانم شما چقدر این گفتار را تائید میکنید،ولی من باید بگویم اونروزها این داستان را بطرز وحشتناکی باور کرده بودم ،اما... .

...اگر می گفته اند آب داغ را با ارتفاع روی زمین نریزد شاید بخاطر این بوده است که بیم آن میرفت آب داغ سهوا روی بدنش بریزد.

 اگر میگفتند آب  را روی سبزه نریزید شاید بخاطر این بوده است که سبزه با آب داغ خشک میشده است.

اگر می گفتند زن تازه زایمان کرده از نوزادش خصوصا در روزهای نخست فاصله نگیرد شاید بخاطر این بوده است که ممکن بود در غیاب او طفش آروغ بزند و راه نفسش بند بیاید یا ممکن بود اتفاق دیگری برایش رخ دهد.

اگر می گفتند شب زیر درخت رد نشوید ،چون ممکن است جن زده  شوید شاید بخاطر این بوده است که نمی دانستند شب درختان دی اکسید کربن پس میدهند و گاز دی اکسی کربن نیز باعث خفگی میشود و از اینرو تصور میکرده اند که جن را نفسش را بند آورده است.

اگر می گفتند روز جمعه درخت سبز را آزار نرسانید نه بخاطر این بوده است که جن داشته است شاید بخاطر این بوده است که این کار در دین ما مذمت شده است.

اگر اون وقتها زنی هذیان میگفت سراغ این افراد می رفتند شاید بخاطر این بوده است که تب زیادی داشته است و چون آنروزها کسی از طبابت- ولو اصول اولیه -چیزی نمیدانست گمان میبرد  که...

اگر آنروزها مردم گمان  میبردند نجات از یال تنها با واسطه این افراد  ممکن است شاید به این فکر نمیکردند که آیا این گونه افراد، افراد باشخصیتی هستند و قصد سواستفاده  از آنها را دارند یا افرادی صالح اند؟ در آبادی آنروزهای ما که یکی از این افراد قاری قرآن بود .

اگر...

شما چه فکر میکنید ؟ یال زائیده خیال است و توهم یا واقیعت دارد؟

یال را چه کسی به چشم دیده است؟ چه کسی به چشم خود دیده است که اینگونه افراد مدعی  ارتباط با یال مستقیم و نه از پس پرده با یال حرف زده اند؟چه کسی باور دارد که یال دل و قلوه کسی را کنده باشد ولی با واسطه و پادرمیانی این افراد پس داده  باشد بی آنکه برایشان اتفاقی-مرگ-رخ داده باشد.

من حتی نمیتوانم به صراحت وجود  یال را منکر بشوم و نه توانای باورش را دارم.

شما چه فکر میکنید؟