تا لحظاتی دیگر (...) اونی كه من منتظرش بودم
و تا چند روز دیگر (...) اونی كه خیلی ها منتظرش بودند. !!!!