غلامرضا ابراهیمی (الف .دریا) شاعر شنبه ای در میان برگزیدگان کشوری شعر آینه ی نبی...