شورای شهری که نتواند شهردار را مقیمِ شهر کند، شورا نیست!!!!آقای شهر دار جدید:
یادم می آید همیشه می گفتید شهردار باید ساکن شهر باشد تا از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شود، یادم می آید می فرمودید شهرداری که ندادند شبهای بارندگی چه اتفاقی در شهر می افتد شهردار نیست.. یادم می آید می گفتید شورای شهری که نتواند شهردار را مقیمِ شهر کند، شورا نیست و ... . یادم می آید می گفتید؛ شهرداری هر ماه هزینه زیادی بابت ایاب و ذهاب شهردار پرداخت می کند که سکونت شهردار در شهر مانع این ریخت و پاش می شود...

یادتان می آید؟؟؟؟

آقای شهردار لطفن به مردم بگوئید هزینه هر لیتر بنزین چقدر است؟ لطفن به مردم یادآوری کنید که هر روز 20 لیتر بنزین 700 تومانی کمتر از 140000 ریال نمی شود. لطفن بگوید 30 روز هزینه بنزین 140000 ریالی سر جمع چقدر می شود؟
آقا تو را خدا نگوئید که  ماشین شهردار از بنزین 400 تومانی استاده می کند که مبرهن است سهمیه 400 تومانی خودرو بسیار جزیی است.
راستی هیچ می توانید به مردم بگوئید که هزینه تعویض روغن و فیلتر ها و... چقدر می شود؟لطفن برای رویت ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.