علیرغم مخالفت غالب اهالی شهر و عدم اقبال عمومی با گزینه غیر بومی برای انتخاب شهردار به نظر میرسد بزودی باز هم فردی غیر بومی این مهم را عهده دار باشد.

آقایان موسوی ، باخدا و شایان ( بوشهر ،دشتستان و آبپخش) از نهایی ترین گزینه های انتخاب اعضا شورای شهر برای جلوس بر کرسی داغ شهرداری هستند. که به نظر میرسد موسوی از بیشترین اقبال بین اعضا برخوردار باشد.

انتظار میرود اعضا محترم شورا با دیده باز به این انتخاب مهم دست یابند و یادشان باشد - در این قحط الرجالی - مبادا اینکه باز هم شهردار خارج از شهر سکونت داشته باشد  .