مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر منصوب شد
با حکم استاندار بوشهر؛ دکتر سید نورالدین امیری، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر شد.
 مصطفی سالاری ظهر امروز حکم امیری را امضا کرد تا وی جایگزین بشیر احمدی در مدیریت این سازمان شود.
نورالدین امیری، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، از رزمندگان دفاع مقدس و از اهالی شهرستان دشتی است.
گفتنی است، با توجه به وظایف اساسی شهرداریها در تأمین نیازمندی های شهری و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، با هدف کمک به تأمین خودکفایی شهرداریهای عضو از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک پراکنده آنها و اهتمام در کاهش اتکای اعضاء به عوارض جهت اداره امور شهر و شهرداری و افزایش توان مالی شهرداری های عضو از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید ، فعالیت های اقتصادی ، خدماتی بر طبق اصول بازرگانی و با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس و برابر مفاد اساسنامه اداره می گردد و می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و بازرگانی اعم از واردات و صادرات و قبول نمایندگی شرکت ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی داخلی و خارجی و قبول پیمانکاری اعم از آنکه بطور مستقیم و غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات اساسنامه مربوط باشد رأسا به نمایندگی از طرف شهرداری ها عضو مبادرت نماید.